ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR TJÄNSTEN SERVICEHISTORIK.COM

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR TJÄNSTEN SERVICEHISTORIK.COM

 

1 Tillämpningsområde och andra avtalsvillkor

 

Dessa allmänna användarvillkor tillämpas på tjänsten huoltohistoria.fi (nedan ”tjänsten”), som tillhandahålls kunderna via datanätet av Palveluyritys Team Point Oy (nedan ”Team Point”) som en så kallad ”Software as a Service”-tjänst.

.

Med kund avses i dessa villkor både en juridisk person och en fysisk person, som tar tjänsten i bruk. Kunden måste vara myndig och ha fyllt 18 år.

 

Genom att använden förbinder sig kunden till att följa dessa allmänna användarvillkor.

 

Tjänstens innehåll definieras i beskrivningen av tjänsten och priserna för tjänstens avgiftsbelagda egenskaper bestäms i Team Points prisförteckning. Team Point och kunden kan dessutom ingå ett separat tjänsteavtal om användningen av tjänsten om detta avtalas skilt.

 

Om tjänsten eller programvaran innehåller programvaror eller programvarukomponenter som tillverkats eller levererats av tredje part, förbinder sig kunden till att godkänna och följa förutom dessa allmänna villkor även den ifrågavarande leverantörens eller tillverkarens nyttjanderätts-, licens- och tjänstevillkor. På öppen källkod (open source) tillämpas i första hand villkoren för den ifrågavarande öppna källkoden, och på tillämpningsprogramvaror tillämpas i första hand villkoren för den ifrågavarande tillämpningsprogramvaran, om ingenting annat avtalas skriftligen.

 

2 Tjänsten och användning av tjänsten

 

Team Point levererar huoltohistoria.fi-tjänsten via nätet. Programvaran har installerats på Team Points, Team Points underleverantörs eller tredje parts (t.ex. licensgivare eller kund) server. Tjänsten används via internet eller med någon annan dataförbindelse.

 

Team Point har rätt att tillhandahålla tjänsten på det sätt som anses bäst samt använda licensgivare och underleverantörer. Team Point har rätt att ändra arbetsmetoder, apparater, datakommunikationsförbindelser, program eller andra delar av tjänsten eller de system som hör tjänsten som används vid tillhandahållandet av tjänsten, och byta sina licensgivare eller underleverantörer.

 

Team Point beviljar kunden nyttjanderätt till tjänsten enligt dessa allmänna användarvillkor för den tid som avtalet är i kraft. Kunden har inte ensamrätt till nyttjanderätten, och den kan inte överföras.

 

Kunden måste i samband med registreringen till tjänsten ge Team Point tillräcklig och korrekt information för användning av tjänsten. Kunden ansvarar för den information som getts till Team Point, för deras korrekthet och för uppdateringen av den. Kunden ansvarar för den användning av tjänsten som sker med kundens användaruppgifter.

 

Tjänsten innehåller inga dataförbindelser, anslutningar eller kapacitet för datakommunikation, och inte heller andra enheter, andra programvaror eller skydds- och säkerhetssystem (nedan förutsättningar för användningen av tjänsten). Dessa måste kunden skaffa skilt på egen bekostnad. Kunden ansvarar för dessa förutsättningar för användningen av tjänsten, inklusive konfigurationer och inställningar och deras inverkan på tjänsten.

 

Användning av tjänsten kan förutsätta installering av användargränsnitt eller programvara på kundens enhet. Användargränssnittet eller programvaran möjliggör användning av tjänsten på kundens enhet.

 

Kunden kan använda tjänsten för att spara sina egna privata uppgifter eller sina i affärsverksamheten egna och/eller sina kunders utrustnings uppgifter. Kunden ansvarar alltid för att nödvändiga tillstånd och rättigheter för att spara uppgifter i tjänsten finns till hands. Kunden har inte rätt att återförsälja tjänsten, använda den som deltidsägare eller som grund för ett servicecenter.

 

Vid användning av tjänsten måste kunden följa tillämpliga lagar och författningar.

 

Kunden ansvarar för alla direkta och indirekta kostnader som uppstår vid användningen av tjänsten.

 

Användningen av tjänsten sker på kundens ansvar. Team Point ansvarar inte för information, material, produkter eller andra tjänster tillverkade av tredje part som erhållits via tjänsten.

 

Kunden kan överföra den information som angetts i tjänsten till en annan användare med hjälp av funktionaliteten i tjänsten. Kunden kan också med hjälp av funktionaliteten i tjänsten bemyndiga en verkstad eller sin egen personal att utföra service på sin enhet. Kunden kan i tjänsten följa serviceåtgärdernas status och framskridande i realtid.

 

Kunden förbinder sig till att inte överföra några affärshemligheter eller känslig, personlig information till tjänsten. Team Point är inte ansvarig om kunden inte agerar i enlighet med denna skyldighet.

 

Tjänsten, programvaran och nyttjanderätten till programvarorna tillhandahålls ”som sådana” och ”så som de finns tillgängliga”. Målet är att tjänsten ska finnas till hands kontinuerligt enligt principen 24/7 bortsett från tillfälliga serviceavbrott som kan bero på underhålls-, uppdaterings- eller korrigeringsåtgärder i tjänsten eller på att tjänstens tillgänglighet, prestanda, återställbarhet, datasekretess eller hanterbarhet ska säkerställas eller återställas från utförda ändringar, eller andra liknande avbrott. Team Point är inte ersättningsskyldig för avbrotten. Team Point meddelar kunden om avbrott om detta rimligen är möjligt.

 

Team Point garanterar inte att:

  1. a) tjänsten uppfyller kundens krav;
  2. b) tjänsten är avbrottsfri, i rätt tid, felfri eller fri från skadlig programvara;
  3. c) tjänsten inte kränker någons rättigheter; och
  4. d) tjänsten kan användas i s.k. högriskaktiviteter där det finns risk för dödsfall, personskada eller skada på egendom eller miljö, och StartVision ansvarar inte heller för användning av tjänsten i s.k. högriskaktiviteter.

 

3 Versioner och ändringar i tjänsten

 

Team Point har rätt att lägga till, ändra eller ta bort delar av tjänsten samt göra tjänstens avgiftsfria delar avgiftsbelagda eller avsluta upprätthållandet av tjänsten delvis eller helt.

 

Team Point strävar till att när det är rimligen möjligt meddela om ändringar och avbrott som är väsentliga för kunden och som berör tjänsten, i förhand via tjänsten eller på något annat tillämpligt sätt. Ändringarna träder i kraft genast när de har genomförts.

 

4 Missbruk av tjänsten

 

Kunden måste använda tjänsten så att det inte uppstår störningar i tjänsten eller för andra användare. Kunden ansvarar för innehåll och material som skickats via tjänsten till andra användare, tredje part eller till Team Points eller tredje parts servrar och för innehåll och material som sparats i tjänsten eller med hjälp av tjänsten. Kunden ansvarar också för att enheter som är på kundens ansvar och att innehåll och material som kunden skickat och kundens eget innehåll och  material som skickats via tjänsten inte orsakar störningar i tjänsten eller för tjänstens tillgänglighet, kommunikationsnätet, bryter mot god sed eller mot lagens och myndigheternas bestämmelser och rekommendationer samt tredje parts upphovsrätt.

 

Kunden får inte (i) sälja, återförsälja eller hyra ut tjänsten, förutom när detta uttryckligen avtalats med StartVision; (ii) använda tjänsten för att spara eller förmedla kränkande eller olagligt innehåll; (iii) försöka få otillåten tillgång till tjänsten eller till system eller nätverk som hör till tjänsten; (v) baklängeskonstruera (reverse engineer) tjänsten eller dess API:er; inte heller (vi) använda tjänsten eller använda API:erna för att konstruera en konkurrerande produkt eller tjänst, inte heller kopiera någon egenskap, funktionalitet, grafik eller design i konkurrenssyfte.

 

Om Team Point, en myndighet elle tredje part konstaterar att det via kundens tjänst har skickats sådant innehåll eller material till andra användare eller på motsvarande sätt till Team Points eller tredje parts servrar, har Team Point rätt att utan att höra kunden ta bort sådant kränkande innehåll eller material eller stoppa användningen av tjänsten med de medel som finns till hands. Kunden ansvarar genom att utnyttja tjänsten för försvinnanden, förändringar eller fördröjningar av det förmedlade innehållet och materialet samt för krav och tvister som gäller innehållet och materialet och eventuella skador som dessa kan orsaka.

 

5 Avbrott i tjänsten

 

Team Point har rätt att avbryta tillhandahållandet eller användandet av tjänsten helt eller delvis av följande orsaker:

 

– Avbrottet är nödvändigt för korrigering, uppdatering eller underhåll av tjänsten eller en del av den eller för att på annat sätt säkerställa tjänstens brukbarhet eller funktionsduglighet. StartVision meddelar kunden om avbrottet på förhand, såvida detta rimligen är möjligt;

– Det har uppstått eller uppstår skada eller störningar i tjänsten eller för andra användare av tjänsten på grund av ett sätt att använda tjänsten eller en förutsättning för användningen av tjänsten som är på kundens ansvar;

– Avgifter som grundar sig på avtalet är trots betalningsuppmaning obetalda;

– Team Point har en grundad orsak att misstänka att tjänsten har använts för aktivitet som strider mot lagen eller mot god sed;

– Kunden har försatts i likvidation eller konkurs eller kunden har på annat sätt konstaterats betalningsoförmögen; eller

– Kunden följer inte dessa allmänna regler.

 

6 Betalningar och betalningsvillkor

 

Användningen av tjänsten är i princip avgiftsfri, men kunden kan ta i bruk vissa avgiftsbelagda egenskaper i tjänsten.

 

Kunden betalar till Team Point avgifterna för användningen av de avgiftsbelagda egenskaperna i tjänsten  så som avtalats eller i enlighet med de priser som gäller vid ifrågavarande tidpunkt. Priserna innehålla mervärdesskatt (moms 24 %). Kunden är skyldig att betala mervärdesskatten och övriga eventuella offentligrättsliga avgifter.

 

Team Point fakturerar kunden för tjänstens avgiftsbelagda egenskaper elektroniskt genom att skicka ett meddelande om detta till den e-postadress som Kunden angett. Kunden kan betala avgiften i nätbanken.

 

Team Point fakturerar avgifterna enligt faktureringsperioder som bestämts av Team Point. Betalningsvillkoret är 14 dagar netto efter datumet på fakturan. Förseningsräntan bestäms enligt räntelagen. Påminnelser om fakturan måste göras och den obestridliga delen måste betalas senast på förfallodagen. För betalningsuppmaningen krävs avgift enligt prisförteckningen.

 

Kunden ansvarar för avgifterna även om tjänsten skulle ha använts av någon annan än kunden själv.

 

7 Dataskydd och datasekretess

 

StartVision behandlar kundernas personuppgifter i enlighet med den lagstiftning om datasekretess eller övrig lagstiftning, registerbeskrivning för tjänsten samt dataskyddsbeskrivning som gäller vid ifrågavarande tidpunkt.

 

Kunden ansvarar för sin del till fullo för att det ansvar och de skyldigheter, som med stöd av lagstiftningen om datasekretess och övrig lagstiftning hör till kundens ansvar, följs.

 

Team Point ansvarar inte för dataskyddet i det offentliga nätverket eller för eventuella däri uppstående störningar eller andra utanför Team Points påverkansmöjligheter liggande faktorer som stör användningen av tjänsten eller för skador som dessa orsakar.

 

Team Point har rätt att vidta åtgärder för att stoppa brott mot dataskyddet och för att avlägsna störningar riktade mot dataskyddet. Sådana åtgärder är till exempel att, utan restriktioner, stoppa förmedlingen eller mottagandet av meddelanden eller att ta bort skadlig programvara som utgör en risk för dataskyddet ur meddelandena. Team Point dimensionerar åtgärderna enligt graden av allvarlighet i störningen som ska bekämpas och avslutar dem direkt när det inte finns grund för vidare åtgärder.

 

Kunden förbinder sig till att ombesörja och ansvara för ett tillräckligt skydd av sina datanät, enheter, programvaror och andra förutsättningar för användandet av tjänsten som det åligger kunden att anskaffa. Detta omfattar bland annat skyldigheten att använda och upprätthålla tillräckligt effektiva bekämpningsprogram mot virus och andra skyddsmetoder.

 

8 Immaterialrätt

 

Team Point (eller en tredje part med vilken Team Point har gjort nödvändiga licens- och nyttjanderättsavtal och övriga avtal som berättigar till tillhandahållande av tjänsten eller produkten) innehar full immaterialrätt gällande tjänsterna och de till dessa hörande programvarorna, materialet samt arbetet med utförandet av tjänsten och det på basen av detta uppkomna materialet, och rätten överförs varken helt eller delvis till kunden.

 

Kunden får nyttjanderätt till tjänsten och till dithörande dokument och material för den tid som avtalet är i kraft i den utsträckning som är oumbärlig för utnyttjandet av tjänsterna i enlighet med avtalet inom kundens interna bruk.

 

Kunden ansvarar för att den programvara eller övrigt material som kunden överlämnat till Team Point för produceringen av tjänsten inte bryter mot tredje parts immaterialrätt. Kunden måste skaffa alla nödvändiga rättigheter och ersätta Team Point för samtliga skador som uppkommit till följd av brott mot immaterialrätten.

 

Kunden får inte ta bort, ändra eller dölja upphovsrätts-, varumärkes- eller andra immaterialrättsmärkningar som finns i tjänsten.

 

9 Användaruppgifter

 

Team Point överlämnar användaruppgifter, lösenord och eventuella övriga tekniska adresser och uppgifter till kunden för användning av tjänsten för den tid som avtalet är i kraft och endast för avtalat ändamål.  Kunden har inte äganderätt till uppgifterna och när giltighetstiden för avtalet löpt ut tar även kundens nyttjanderätt till uppgifterna slut, om ingenting annat avtalats eller om inte lagstiftningen föranleder någonting annat.

 

Team Point har rätt att ändra uppgifter som hör till tjänsten om myndigheternas bestämmelser, tjänstemässiga eller tekniska orsaker så förutsätter. Team Point meddelar om ändringarna till kunden i rimlig tid före ändringen.

 

Team Point skickar användaruppgifterna till kunden per e-post till den adress som kunden angett. Kunden måste meddela StartVision om ändringar i kontaktuppgifterna utan dröjsmål.

 

Kunden måste förvara användaruppgifter, lösenord och andra med dessa jämförbara uppgifter som hör till tjänsten omsorgsfullt och så att de inte hamnar inom räckhåll för och kan användas av utomstående. Kunden måste omedelbart meddela Team Point om avslöjanden eller antagna avslöjanden av uppgifterna till utomstående, eller om tjänsten på annat sätt har använts utan tillstånd. Kunden ansvarar för all användning som sker med kundens uppgifter.

 

10 Force majeure

 

Avtalsparten ansvarar inte för dröjsmål eller skador som orsakats av ett utanför avtalspartens påverkansmöjligheter liggande hinder, som man inte rimligen kan förutsätta att avtalsparten hade tagit i beaktande när avtalet ingicks eller vars följder avtalsparten inte heller rimligen hade kunnat undvika eller övervinna. Oöverstigliga hinder (force majeure) omfattar, om ingenting annat konstateras i enskilda fall, till exempel ny lagstiftning eller myndighetsbestämmelser som förpliktigar avtalsparten, skada på kabel eller dylikt orsakad av utomstående, överspänning i elnätet, avbrott i den allmänna trafiken, datakommunikationen eller eldistributionen, import- eller exportförbud, avbrott i tillförseln av energi eller något annat väsentligt råmaterial, brand, åska, storm, jordbävning, vattenskada, översvämning eller annan med dessa jämförbar naturomvälvning, krig, uppror eller nationellt undantagstillstånd, strejk, arbetsavstängning, bojkott eller annan med dessa jämförbar arbetskampsåtgärd, eller en annan till sin omfattning motsvarande och ovanlig orsak som inte beror på avtalsparten. Strejker, arbetsavstängningar, bojkotter eller annan med dessa jämförbar arbetskampsåtgärd anses, om ingenting annat konstateras, vara ett oöverstigligt hinder även när avtalsparten själv utsätts för eller är delaktig i en sådan.

 

Hinder för tjänsten som orsakats av Team Point underleverantör, leverantör eller licensgivare tolkas som ett oöverstigligt hinder som Team Point utsatts för.

 

Avtalsparten måste utan dröjsmål meddela om ett oöverstigligt hinder, och om att hindret upphört, till den andra avtalsparten.

 

11 Skadestånd och ansvarsbegränsningar

 

Team Point ansvarar inte under några omständigheter för direkta eller indirekta skador som förorsakats kunden och som uppkommit av eller på något sätt har med tjänsten eller användningen av den att göra.

 

Team Point ansvarar inte heller för förstörelse, försvinnande, ändringar eller fördröjande av kundens uppgifter eller filer eller för skador och utgifter, såsom kostnader för skapandet av nya uppgifter och filer, som orsakats av detta. Team Point ansvarar inte för säkerhetskopieringen av kundens uppgifter och filer.

 

Team Point har inte heller något ansvar eller ersättningsskyldighet gällande bl.a. följande utgifter, kostnader eller skador, som beror på faktorer och händelser som är på kundens ansvar eller som på något annat sätt är utanför Team Points påverkansmöjligheter:

– förutsättningarna för användning av tjänsten som hör till kundens ansvar, såsom dataförbindelser och -kapacitet, enheter, programvaror eller dataskydd;

– innehåll och material producerats av kunden eller tredje part som kunden sparat i tjänsten eller vid användningen av tjänsten;

– otillåten användning eller försök till otillåten användning av tjänsten eller programvarorna;

– ersättningar för nyttjanderätt, licens eller

i tjänstevillkoren fastställda ersättningar för tjänster och programvaror tillverkade eller producerade av tredje part; eller

– dataskyddet i det offentliga nätverket eller andra störningar eller avbrott i datakommunikationen som ligger utanför Team Points påverkansmöjligheter.

 

Kunden ansvarar för otillåten installering, användning, kopiering, reproducering eller distribuering av tjänsten, programvaran eller delar av dessa och ansvarar för eventuella utgifter, kostnader och skador som orsakas av detta.

 

Ansvarsbegränsningarna som nämnts här i punkt 11 tillämpas inte när det gäller avtalspartens avsiktliga gärningar eller grov ovarsamhet. Ansvarsbegränsningarna gäller inte heller skador som kunden har orsakat genom överlämning, kopiering eller användning av tjänsten eller leveransobjekt som strider mot lagen eller avtalet.

 

12 Avtalets giltighetstid och upphörande

 

Team Point och kunden ingår ett avtal om tjänsten elektroniskt eller skriftligen. Avtalet blir till när kunden har godkänt att följa dessa allmänna regler elektroniskt och Team Point har beviljat kunden nyttjanderätt till tjänsten, eller när parterna har undertecknat avtalet, med en beställningsbekräftelse eller när Team Point på annat sätt bevisligen godkänt kundens beställning. Ett avtal kan också bli till när kunden godkänner ett ikraftvarande erbjudande från Team Point i dess helhet.

 

Om ingenting annat skriftligen avtalas är avtalet som gäller tjänsten i kraft tillsvidare. Båda parterna kan säga upp avtalet utan uppsägningstid antingen via tjänsten eller per e-post.

 

Kunden ombesörjer och ansvarar för att kunden kopierar eller skriver ut ur systemet de uppgifter som sparats där i den utsträckning som behövs innan avtalet upphör. När avtalet upphört har Team Point rätt att ur systemet ta bort de uppgifter som kunden sparat däri, och Team Point är inte efter det skyldig att återlämna uppgifter som kunden sparat i systemen.

 

Om kunden avslutar avtalet returneras inte avgifter som betalats i förhand. Avgifter relaterade till ibruktagandet av tjänsten returneras inte.

 

13 Övriga villkor

 

Ändringar i användarvillkoren: Team Point har alltid rätt att ändra dessa allmänna villkor. Ändringarna träder i kraft på en tidpunkt som meddelas av Team Point.

 

Kundens fakturerings- och kontaktuppgifter: Team Point skickar fakturor, meddelanden och övriga besked till den adress som kunden senast angett skriftligen eller elektroniskt. Kunden måste meddela Team Point om ändringar i kontaktuppgifterna utan dröjsmål.

 

Överförande av avtalet: Kunden har inte rätt att överföra avtalet varken helt eller delvis utan ett skriftligt tillstånd från Team Point. Team Point har rätt att överföra avtalet till ett bolag som enligt bokföringslagen hör till samma koncern eller i samband med verksamhetsöverlåtelse till det bolag i Finland som mottar affärsverksamheten. Team Point har utöver detta rätt att överföra sina på avtalet baserade fordringar till tredje part.

 

Tvistlösning: På avtalet tillämpas Finlands lag (bortsett från författningar som gäller val av lag). Tvister som uppstår på grund av avtalet avgörs i första hand genom förhandlingar mellan avtalsparterna. Om avtalsparterna inte lyckas lösa tvisten genom att förhandla avgörs tvisterna i tingsrätten på Team Point hemort. Avtalsparterna kan också i andra hand avtala om hur tvisten ska lösas skriftligen i skiljedomstol. Team Point har ändå alltid rätt att begära att krav som gäller penningfordran alternativt avgörs i tingsrätten på Team Points hemort. Finska konsumentkunder kan också föra tvistemål till Konsumenttvistenämnden för behandling (www.kuluttajariita.fi).

 

Villkorens giltighetstid: Dessa allmänna användarvillkor är gäller från och med 17.10.2017 och är i kraft tillsvidare.